Zoom in Regular Zoom out

Missie en visie

Waar SWZ zich sterk voor maakt

Missie

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) ondersteunt en faciliteert op maat de maatschappelijke vraag met het oog op het versterken van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle burgers. SWZ vergroot participatie en zelfredzaamheid van alle mensen in de gemeente en bevordert ieders inzet en sociale samenhang.  Het doel van SWZ is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Visie

Eigen kracht leidt tot actief burgerschap!

Een samenleving van kwaliteit wordt mede bepaald door datgene wat mensen bindt. Het is aan de burgers zelf, om invulling te geven aan de wijze waarop zij samenleven en voor binding zorgen.

SWZ ondersteunt hen bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving, met als doel actief burgerschap.  Het doel van SWZ is het aanboren van de eigen kracht van al deze mensen, altijd in relatie tot de kwetsbare groepen in de samenleving.

Positie

SWZ is een ondernemende, innoverende en zichtbare welzijnsorganisatie.

SWZ heeft een uitstekende positie in het netwerk, een grote binding met de gemeente en haar mensen en verbinding met andere domeinen zoals wonen, zorg, onderwijs en veiligheid.

SWZ biedt samen met haar partners laagdrempelige en bereikbare basisvoorzieningen in de hele gemeente. SWZ organiseert collectieve arrangementen waarbinnen volop mogelijkheden voor individuele ontwikkeling zijn. In samenwerking met en waar nodig ondersteunend aan andere organisaties, geeft SWZ een doorlopend activerings- en ondersteuningsaanbod, waarbij de individuele hulpverlening zich beperkt tot het geven van informatie en diverse vormen van hulp, advies, signalering en verwijzing.

Deze unieke positie in de markt, en de kennis en expertise maken SWZ een interessante gesprekspartner en uitvoerder voor netwerkpartners en bovenal een uitstekende en bereikbare voorziening voor alle burgers.

Strategie

SWZ volgt de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente Zundert op de voet. Dat betekent dat SWZ vraag- of probleemgericht werkt, gericht op een zo concreet mogelijk geformuleerd resultaat.

De inhoud is hierbij altijd leidend. SWZ benut alle mogelijkheden voor ontwikkeling en financiering – gemeentelijke en andere subsidies, private financiering – die SWZ ondersteunen om haar missie te realiseren.

Om deze missie en de daarbij behorende visie te kunnen realiseren zijn o.a. de volgende taken of diensten binnen SWZ te vinden:

 • Vrijwilligers Informatie Punt VIP (Het coördineren, ondersteunen en uitvoeren van vrijwilligerswerk);
 • Het inzetten van vrijwilligers voor een breed pakket thuishulp;
 • Steunpunt Mantelzorg (Het breed ondersteunen van mantelzorgers);
 • BoodschappenPlusBus (Het vervoeren van en naar sociale en culturele activiteiten);
 • Het creëren van ontmoetingsmogelijkheden (Huiskamerproject);
 • Advies en warme overdracht naar andere organisaties;
 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven;
 • Het versterken van sociale netwerken en het stimuleren van sociaal contact;
 • Praktische ondersteuning op het gebied van mobiliteit,administratie, klussen in en om het huis, computers;
 • Het verstrekken van advies en informatie o.a. over de Wmo (WetMaatschappelijke Ondersteuning);
 • Projectleiderschap diverse maatschappelijke projecten binnen de gemeente;
 • Het ondersteunen van de participatieraad.

Waar het echt om gaat

Voor de Stichting Welzijn Zundert (SWZ) staat het ondersteunen en versterken van inwoner- en burgerinitiatief centraal. SWZ doet dat door de kracht van mensen en groepen mensen te ondersteunen. SWZ werkt hierin samen met de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en organisaties, maar vooral ook met een grote groep vrijwilligers in de gemeente Zundert.